ساده ترین و کاربردی ترین تست آزمایشگاهی دامپزشکی چیست؟


ساده ترین و کاربردی ترین تست آزمایشگاهی دامپزشکی چیست؟

احتمالا یونانیان اولین مردمانی هستند که به استفاده از تکنیکهای آزمایشگاهی در دامپزشکی پرداخته اند . ارسطو در آزمایشهای خود از حیوانات به عنوان مدل آزمایشگاهی استفاده می کرده است. و اولین منبع تاریخی در این زمینه به چهار قرن پیش از میلاد بر می گردد.
 یکی از ساده ترین و کاربردی ترین تستهای آزمایشگاهی شمارش کامل سلولهای خونی (CBC)  است که اطاعات مهم و فراوانی از سلامت حیوان در اختیار ما قرار می دهد. این تست شامل:
1- بررسی گلبولهای قرمز و اندازه گیری شاخصهای مربوط به آن
2- بررسی گلبولهای سفید
3- بررسی پلاکتها
بیشترین سلولهای موجود در خون گلبولهای قرمز هستند. این سلولها مسئول انتقال اکسیژن از ششها به سایر نقاط بدن و دی اکسید کربن از بافتها به ششهاست. گلبولهای سفید سلولهای دفاعی بدن هستند. وظیفه آنها مبارزه با عوامل خارجی و مواد ناشناخته برای بدن است. از نظر اندازه پلاکتها کوچکترین سلولهای خون می باشند. در صورت آسیب به رگها یا خونریزی برای جلوگیری از خونریزی ، لخته ایجاد می شود. در ایجاد لخته یا انعقاد خون پلاکتها موثرند. محل تولید سلولهای خون عمدتا مغز استخوان است.
شمارش تعداد گلبولهای قرمز و اندازه گیری شاخصهای آن از جمله حجم فشرده سلولها یا  PCV  در تشخیص کم خونی اهمیت دارد. سایر شاخصها برای تعیین نوع کم خونی و یافتن علت احتمالی کم خونی استفاده می شوند. شکل ظاهری سلولها هم حامل اطلاعات مفیدی است. از علل رایج بروز کم خونی خونریزی، عدم توانایی مغز استخوان در تولید گلبولهای قرمز، وجود انگلهای خونی، کمبود آهن و آسیب به گلبولهای قرمز است. گلبولهای سفید موجود در خون نوتروفیل، لمفوسیت، منوسیت، ائوزینوفیل و بازوفیل می باشند. با شمارش کلی گلبولهای سفید و شمارش هر یک از این دسته از سلولها اطلاعات فراوانی بدست می آید از جمله:
1- یکی از دقیقترین ابزارها در تشخیص عفونت و التهاب بررسی گلبولهای سفید خون می باشد.   
2- بررسی وجود آلرژی
3- بررسی ابتلا به  انگلها
4- بررسی نحوه پاسخ به درمان یا پیشرفت بیماری عفونی
5- تشخیص لوسمی ها
با دکتر اگزوتیک همراه بمانید..


نظرات بوسیلهDisqusپشتیبانی میشود